Bắc Kạn làm theo lời Bác
Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.