Ngân Sơn: Năng suất lúa mùa sớm ước đạt 48 tạ/ha
Vụ mùa năm 2021, huyện Ngân Sơn gieo cấy trên 1.900ha lúa. Đến nay, hơn 1.200ha lúa mùa sớm đang được người dân thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 48 tạ/ha.