Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá
07:37, 22/08/2022
Xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa là một trong những nội dung cốt lõi của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, tỉnh ta đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, từ đó góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.