Bạch Thông hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, thời gian qua, huyện Bạch Thông đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tạo điều kiện để các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, cơ sở sản xuất xây dựng các sản phẩm OCOP.