Đồng chí Nguyễn Đăng Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
18:57, 09/09/2021

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn