Nâng cao nhận thức về chất thải nguy hại hộ gia đình
Trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có khoảng 200 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, lượng chất thải nguy hại (CTNH) chiếm tỷ lệ nhỏ so với lượng rác thải sinh hoạt, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.