Thông báo tiếp nhận vào làm công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn
09:03, 27/09/2022
Thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn