Sớm đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống: Xây dựng tập thể đoàn kết, tạo động lực để học hỏi và sẻ chia
Một trong những nội dung lớn và rất hệ trọng được tập trung nghiên cứu, thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần này là việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.